МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:

 • да се осигури основно образование на учениците, съгласно държавните образователни изисквания;
 • да се изградят като свободни и морални личности, способни да живеят и работят заедно, да общуват помежду си, да поемат отговорности в демократично гражданско общество;
 • да развиват творческите си заложби и способности;
 • да изградят умения и навици за здравословен начин на живот;
 • училището да се утвърди като привлекателен център за всички деца от района, подлежащи на задължително обучение.

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

ОУ ”Хаджи Димитър” има свой облик и традиции. Оптималното развитие на учениците се постига чрез комплекс от дейности:

 • съчетаване на класноурочни и извънурочни форми на обучение и възпитание;
 • квалифициране и мотивиране на преподавателите;
 • работа с деца в неравностойно социално положение;
 • работа с деца със специални образователни потребности;
 • създаване на уютна и функционална образователна среда..

МАТЕРИАЛНА БАЗА

Учебното заведение разполага с обновена база, състояща се от седем класни стаи, компютърен кабинет, кабинет по биология и химия, два салона за физическо възпитание и спорт, игротека, стая за занятия на учениците на ресурсно подпомагане и трапезария.

Класните стаи са оборудвани с нови мебели и бели дъски. В компютърния кабинет е поставена нова система, състояща се от сървър и дванадесет терминални работни станции. Тя дава възможност за по-добро управление и контрол по време на часовете. Интерактивната дъска позволява да се прилагат съвременни форми и методи в обучението по различни учебни предмети. Външният облик на сградата е обновен. Училищният двор е добре поддържан. Оформени са площадка за игра и игрища за футбол, волейбол и баскетбол.

КАДРОВИ РЕСУРС:

 • директор;
 • девет учители;
 • четирима възпитатели;
 • двама ресурсни учители;
 • главен счетоводител, касиер-домакин и двама хигиенисти.