2023 – 2024 учебна година

В началото на 2023 – 2024 учебна година по проект №BG05M2OP001-5.001-0001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове са сформирани  две групи по Дейност 2 за придобиване на умения за обучение от разстояние. В групите са включени всички ученици от  първи клас, които трябва да осъществят прехода от предучилищното към училищно образование и да се справят с учене от разстояние в електронна среда. Обученията започват от 04.10.2023 г. и имат за цел да подготвят най-малките ученици за работа с дигитални устройства във виртуална класна стая. На всеки ученик се предоставя самостоятелно устройство за ползване по време на обучението. Устройствата са закупени в рамките на Дейност 1 през 2021 – 2022 учебна година.

2022 – 2023 учебна година

През 2022 – 2023 учебна година продължава работата по проект №BG05M2OP001-5.001-0001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Сформирани са две групи по Дейност 2 за учениците от първи клас. Обученията ще започнат от 04.11.2022 г. и имат за цел да подготвят най-малките ученици за работа с дигитално устройство във виртуална класна стая при обучение от разстояние в електронна среда.

2021 – 2022 учебна година

В ОУ “Хаджи Димитър” с. Гранитово стартираха дейностите по проект №BG05M2OP001-5.001-0001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са пряко свързани с преодоляване на последиците от пандемията COVID-19 и са насочени към подобряване на техническото обезпечаване и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.

По Дейност 1закупуване на технически средства за обезпечаване на образователния процес при кризи, са получени:

  • 10 бр. таблети за ученици;
  • 8 бр. лаптопи за ученици;
  • 5 бр. лаптопи – учителски тип;
  • 1 бр. универсален шкаф за зареждане.

Обучения по Дейност 2

В периода от 01.10. 2021 г. до 17.02.2022 г. в ОУ „Хаджи Димитър“ с. Гранитово са проведени обучения на седем групи, включващи 32-ма ученици, на тема: „Обучителни платформи за обучение от разстояние“.

Обучения по Дейност 3

На 12.02.2022 г. е проведено обучение на 7 педагогически специалисти на тема: „Работа със специализирани образователни платформи, образователни ресурси и др.“.