И през 2021-2022 учебна година продължи дейността на ОУ „Хаджи Димитър“ с. Гранитово по проект „Образование за утрешния ден“ – BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. Беше сформирана групата „Аз и компютърът“ с ученици от четвърти клас. Според планираните дейности те придобиха умения за работа с компютърни програми. Изработваха календари, вмъкваха графични изображения и позиционираха текст при създаването на обява, покана и грамота. Научиха се да представят нагледно информация в кратки презентации със снимки и съдържателна част. С желание изготвиха презентации по темите: „Красотата та сезоните“ и „Празници в България“.

 

През настоящата учебна година продължава дейността на сформирания за учебната 2019 – 2020 г. клуб „Компютърът – моя приятел“. Учениците от трети клас продължават с интерес да откриват нови възможности за работа с компютърната система. Вече умеят да създават собствени рисунки, използвайки инструменти за изчертаване на геометрични фигури и цветова палитра, в програмата за рисуване Paint. Компютърът им помага да усъвършенстват правописните правила чрез въвеждането на кратки текстове в текстообработваща програма. Дейностите в групата се разнообразиха с използването на предоставения по проекта електронен дисплей.